Bigbang 2016 – tài trợ trực tiếp đến 50% (2762)

Bigbang – lễ hội mua sắm giảm sâu nhất hàng năm tại Nguyễn Kim, tài trợ trực tiếp đến 50%