Sony Xperia máy chất – quà bao ngất (5970)

Sắm điện thoại Sony Xperia thật chất, nhận quà bao ngất cùng năm mới!